treasury direct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

treasury direct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm treasury direct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của treasury direct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • treasury direct

    * kinh tế

    trực tiếp mua trái phiếu kho bạc

    trực tiếp với kho bạc