travel to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

travel to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm travel to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của travel to.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • travel to

    go to certain places as for sightseeing

    Did you ever visit Paris?

    Synonyms: visit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).