transverse waves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse waves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse waves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse waves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse waves

    * kỹ thuật

    sóng ngang