transverse seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse seat

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ghế ngang