transverse scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse scale

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tỷ lệ ngang