transverse slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse slide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn trượt ngang