transverse wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse wave

    * kỹ thuật

    sóng ngang