transverse muscle of abdomen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse muscle of abdomen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse muscle of abdomen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse muscle of abdomen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).