transverse conversion loss (tcl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transverse conversion loss (tcl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transverse conversion loss (tcl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transverse conversion loss (tcl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transverse conversion loss (tcl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    suy hao quy theo chiều ngang