tractive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive.

Từ điển Anh Việt

 • tractive

  /'træktiv/

  * tính từ

  kéo

  tractive power: lực kéo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tractive

  * kỹ thuật

  kéo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tractive

  exerting traction and serving to pull