tractive unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive unit

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe dẫn động

    toa xe kéo