tractive power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive power

    * kỹ thuật

    lực kéo