tractive effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive effort

    * kỹ thuật

    lực kéo

    cơ khí & công trình:

    tác động kéo