tractive effort on gradient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive effort on gradient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive effort on gradient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive effort on gradient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive effort on gradient

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sức kéo trên đường bộ