tractive effort for road resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive effort for road resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive effort for road resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive effort for road resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive effort for road resistance

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sức kéo vượt sức cản trên mặt lộ