tractive force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive force

    * kỹ thuật

    lực kéo