tractive efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tractive efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tractive efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tractive efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tractive efficiency

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hiệu suất kéo