tourist receipts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tourist receipts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tourist receipts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tourist receipts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tourist receipts

    * kinh tế

    thu nhập từ du khách