tile roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tile roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tile roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tile roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tile roof

    * kỹ thuật

    mái ngói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tile roof

    a roof made of fired clay tiles