tile drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tile drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tile drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tile drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tile drain

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ống tiêu nước bằng gốm