tile-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tile-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tile-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tile-board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tile-board

    * kỹ thuật

    tấm mỏng