thermic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thermic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thermic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thermic.

Từ điển Anh Việt

 • thermic

  /'θə:mik/

  * tính từ

  nhiệt

  variations: biến đổi nhiệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thermic

  * kỹ thuật

  nhiệt

  xây dựng:

  thuộc vế nhiệt

  toán & tin:

  thuộc về nhiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thermic

  Similar:

  thermal: relating to or associated with heat

  thermal movements of molecules

  thermal capacity

  thermic energy

  the caloric effect of sunlight

  Synonyms: caloric

  Antonyms: nonthermal