theater director nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theater director nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theater director giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theater director.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theater director

    Similar:

    director: someone who supervises the actors and directs the action in the production of a show

    Synonyms: theatre director

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).