temperature value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperature value

    * kỹ thuật

    vật lý:

    van nhiệt độ