temperature joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperature joint

    * kỹ thuật

    khe nhiệt độ