temperature profile recorder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temperature profile recorder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temperature profile recorder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temperature profile recorder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temperature profile recorder

    * kỹ thuật

    máy ghi nhiệt tầng sâu