tara vine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tara vine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tara vine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tara vine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tara vine

    Similar:

    bower actinidia: climbing Asiatic vine having long finely serrate leaves and racemes of white flowers followed by greenish-yellow edible fruit

    Synonyms: Actinidia arguta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).