tarassis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarassis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarassis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarassis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tarassis

    * kỹ thuật

    y học:

    hysteria ở nam giới