sweet-scented nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet-scented nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet-scented giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet-scented.

Từ điển Anh Việt

  • sweet-scented

    /'swi:t'sentid/

    * tính từ

    thơm, có mùi thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet