odoriferous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

odoriferous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm odoriferous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của odoriferous.

Từ điển Anh Việt

 • odoriferous

  /,ouidə'rifərəs/

  * tính từ

  có mùi thơm, toả hương thơm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • odoriferous

  * kinh tế

  có mùi thơm

  tỏa mùi thơm

  * kỹ thuật

  có mùi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • odoriferous

  morally offensive

  odoriferous legislation

  emitting an odor

  odorous salt pork and weevily hardtack

  Synonyms: odorous

  having a natural fragrance

  odoriferous spices

  the odorous air of the orchard

  the perfumed air of June

  scented flowers

  Synonyms: odorous, perfumed, scented, sweet, sweet-scented, sweet-smelling