structural system model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

structural system model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm structural system model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của structural system model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • structural system model

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mô hình kết cấu