structural network model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

structural network model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm structural network model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của structural network model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • structural network model

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mô hình dạng cấu trúc