stroboscopic tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic tape

    * kỹ thuật

    băng hoạt nghiệm