stroboscopic effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng hoạt nghiệm