stroboscopic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic method

    * kỹ thuật

    y học:

    phương pháp hoạt nghiệm