stroboscopically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopically.

Từ điển Anh Việt

  • stroboscopically

    * phó từ

    xem stroboscopic