stroboscopic instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic instrument

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dụng cụ hoạt nghiệm