stroboscopic microscope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic microscope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic microscope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic microscope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic microscope

    * kỹ thuật

    y học:

    kính hiển vi hoạt nghiệm