stroboscopic disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stroboscopic disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stroboscopic disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stroboscopic disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stroboscopic disk

    * kỹ thuật

    đĩa hoạt nghiệm