stoppage time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage time

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thời gian dừng

    thời gian không khai thác