stoppage in transit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage in transit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage in transit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage in transit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage in transit

    * kinh tế

    đình chỉ chuyển tiếp hàng

    lưu giữ hàng trên đường