stoppage on acceptance of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage on acceptance of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage on acceptance of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage on acceptance of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage on acceptance of goods

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dừng tàu để nhận hàng hóa