stoppage of pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage of pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage of pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage of pay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage of pay

    * kinh tế

    sự ngưng trả lương