stoppage of a water pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage of a water pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage of a water pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage of a water pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage of a water pipe

    * kỹ thuật

    sự tắc ống dẫn nước