stoppage joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoppage joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoppage joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoppage joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stoppage joint

    * kỹ thuật

    khe thi công