spinning top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spinning top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spinning top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spinning top.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spinning top

    Similar:

    top: a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin

    he got a bright red top and string for his birthday

    Synonyms: whirligig, teetotum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).