teetotum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

teetotum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm teetotum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của teetotum.

Từ điển Anh Việt

 • teetotum

  /'ti:tou'tʌm/

  * danh từ

  con quay, con cù

  like a teetotum

  tít thò lò như con quay, như chong chóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • teetotum

  Similar:

  top: a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin

  he got a bright red top and string for his birthday

  Synonyms: whirligig, spinning top