spectrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spectrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spectrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spectrum.

Từ điển Anh Việt

 • spectrum

  /'spektrəm/

  * danh từ, số nhiều spectra

  hình ảnh

  (vật lý) phổ, quang phổ

  solar spectrum: quang phổ mặt trời

  prismatic spectrum: quang phổ lăng kính

 • spectrum

  phổ, hàm phổ, mật độ phổ; đồ thị của hàm phổ

  s. of a function phổ của một hàm

  s. of a transformation phổ của một phép biến đổi

  absorption s. phổ hút thu

  continuous s. (giải tích) phổ liên tục

  direct s. (đại số) phổ thẳng

  energy s. phổ năng lượng

  hereditary s. (giải tích) phỉi di truyền

  integrated s. (điều khiển học) hàm phổ, đồ thị hàm phổ

  inverse s. phổ ngược

  line s. (vật lí) phổ vạch

  mixed s. phổ hỗn tạp

  power s. phổ năng lượng

  point s. phổ điểm, phổ rời rạc

  residual s. phổ dư

  simple s. phổ đơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spectrum

  * kỹ thuật

  hàm phổ

  mật độ phổ

  phổ

  quang phổ

  vật lý:

  phổ, quang phổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spectrum

  an ordered array of the components of an emission or wave

  a broad range of related objects or values or qualities or ideas or activities