spay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spay.

Từ điển Anh Việt

  • spay

    /spei/

    * ngoại động từ

    cắt buồng trứng, hoạn (động vật cái)

Từ điển Anh Anh - Wordnet