sloppiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sloppiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sloppiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sloppiness.

Từ điển Anh Việt

 • sloppiness

  /'slɔpinis/

  * danh từ

  sự lõng bõng

  sự ướt át bẩn thỉu

  tính chất tuỳ tiện; tính luộm thuộm

  tính chất uỷ mị (tình cảm); tình cảm uỷ mị

Từ điển Anh Anh - Wordnet